logo  
Biuletyn Księgarnia Konserwatorzy Dokumenty Wydarzenia Forum
    tytuł zasady archiwum      
               
   
  Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Journal of Conservation-Restoration

Magazyn naukowy poświęcony konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kwartalnik wydawany od 1989 roku. Ukazało się 79 wydań Biuletynu, w których opublikowano ponad 600 artykułów autorów polskich i zagranicznych. Wydawnictwo dwujęzyczne o zasięgu międzynarodowym. Pismo naukowe na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych dla oceny parametrycznej. Abstrakty publikowanych artykułów cytowane są w międzynarodowych bazach danych bibliograficznych.

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dyscypliną naukową i artystyczną o charakterze  interdyscyplinarnym. Biuletyn obejmuje swym zasięgiem szerokie spektrum dyscyplin naukowych i artystycznych: biologię, chemię, fizykę, archeologię, etnologię, historię sztuki, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, drzewnictwo, architekturę i urbanistykę, budownictwo, projektowanie, konserwację i restaurację dzieł sztuki.

Wydawnictwo prowadzi działalność w zakresie promocji nauki i integracji środowiska zawodowego na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.


Wydawca / Publisher
Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki / Conservator-Restorers' Publishing House
Zajączkowska-Kłoda sp. z o.o.
ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź, Poland

Redakcja / Editors
ul. Przędzalniana 71, 90-347 Łódź, Poland
tel. + 48 42 239 75 64
e-mail: redakcja@bikds.art.pl
www.bikds.art.pl

Rada Naukowa / Honorary Science Committee
prof. Juliusz A. Chrościcki,           prof. Wiesław Domasłowski,
dr Paweł Karaszkiewicz,               prof. Wojciech Kurpik,
prof. Andrzej Tomaszewski †,      prof. Władysław Zalewski

Zespół Redakcyjny / Editorial Group
Joanna Zajączkowska-Kłoda, redaktor naczelny   joanna.zajaczkowska@bikds.art.pl
Piotr Kłoda, dyrektor wydawnictwa                            piotr.kloda@bikds.art.pl
Sylwia Zolotarew, redaktor techniczny                      sylwia.zolotarew@bikds.art.pl

 


Warunki prenumeraty / Subscription term
Prenumerata 4 numerów 100,00 zl / $25 + shipping.
Opłata prenumeraty na konto / payment account:
Zajączkowska-Kłoda sp. z o.o.
73 1440 1231 0000 0000 0822 8768

 


Oferta reklamowa / Advertising offer                               oferta...